Продажба на движна ствар патничко моторно возило-Комби марка Застава тип 435 со регистарски број TV-086-AV


Детали за аукцијата:

ЈАВНА ОБЈАВА бр.3/2023

ЈАВНА ОБЈАВА бр.3/2023 за продажба на движна ствар во сопственост на ССОУ „Коле Неделковски“ Велес, со електронско јавно наддавање


Оглас:
Документи за аукцијата: