Ресторан во склоп на СРЦ Младост, со надворешните тераси од бочните страни на ресторанотсо вкупна површина од 226 м2


Локација:
Документи за движната или недвижната ствар:
Детали за аукцијата:

Издавање под закуп на недвижен имот-Ресторан во склоп на СРЦ Младост

Ресторан во склоп на СРЦ Младост, со надворешните тераси од бочните страни на ресторанот, со површина од 226 м2


Оглас:
Документи за аукцијата: