електронско јавно наддавање за давање во закуп на дел од недвижен имот во  н.м.Кривогаштани сопственост на Општина Кривогаштани - Дел од оbjekt бр.1 во приземје на општинската зградасо намена  В- 4


Локација:
Детали за аукцијата:

Дел од објект бр.1 во приземје на општинската зграда со намена В- 4

електронско јавно наддавање за давање во закуп на дел од недвижен имот во н.м.Кривогаштани сопственост на Општина Кривогаштани- Дел од објект бр.1 во приземје на општинската зграда со намена В- 4, KP бр. 7657 KO Кривогаштани,ИЛ бр. 2081.со површина од 60,46 м2


Оглас:
Документи за аукцијата: