КО Бојанчиште, Згрда 1, Влез1, Приземје во површина од 54м2


Детали за аукцијата:

Давање во закуп недвижна ствар КО Бојанчиште

Предмет на електронското јавно наддавање е давање во закуп на недвижна ствар–објект сопственост на Општина Кавадарци, која се дава во закуп согласно Одлука за давање во закуп на недвижна ствар на кп.бр.890 КО Бојанчиште во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-4475/11 од 14.07.2023 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл. Гласник на Општина Кавадарци“ бр.36/23)


Оглас: