Цистерна за нафта во ЈОУДГ „Гоце Делчев„ Пробиштип

Подземна/20Т


Детали за аукцијата:

Продажба на движни ствари

Предмет на електронското јавно наддавање е продажба на движни ствари, односно неисправни моторни возила, отпадно железо (остатоци од возила и др.) и остатоци од неисправни делови од моторни возила кои се наоѓаат во кругот на ЈКП„Никола Карев“ Пробиштип и подвижна ствар-цистерна за нафта ставена вон употреба, која се користеше од ЈОУГД„Гоце Делчев“ Пробиштип, а е складирана на друга локација.


Оглас:
Документи за аукцијата: