sort
Деловен простор
Деловен простор
Цена: 24,809 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 18.12.2023 10:00:00

ОБЈАВА бр.01/2023 За електронско јавно наддавање За давање под закуп на деловен простор (ПРВ ПАТ)
ОБЈАВА бр.01/2023 За електронско јав...
Цена: 3,395 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 18.12.2023 09:00:00

...

Киоск бр.4
Киоск бр.4
Цена: 5,952 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 11.12.2023 10:00:00

Објект-киоск бр.4 ул.„Македонска фаланга“бб на Градско шеталиште во Битола

Киоск бр.8
Киоск бр.8
Цена: 5,952 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 11.12.2023 10:30:00

Објект-киоск бр.8 ул.„Македонска фаланга“бб на Градско шеталиште во Битола

Јавно надавање за продажба на недвижна ствар - деловен простор (87м²)
...
Цена: 9,829,253 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 07.12.2023 09:00:00

...

Јавно надавање за продажба на недвижна ствар - деловен простор (43м²)
...
Цена: 4,883,231 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 07.12.2023 12:00:00

За објектот од точка два на оваа објава - деловен простор (43м²) = 79.402 евра или 4.883.231 денари (за едно евро е земе...