sort
Точка 3 Објава 02/2021 давање под закуп
Точка 3 Објава 02/2021 давање под зак...
Цена: 1,288 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
17.01.2022 14:20:00

Точка 3Објект на КП бр.340, Објект-1, Површина–38 м2, Кат-ПР, Стан-2, Право–Сопственост;

Точка 2 Објава 02/2021 давање под закуп
Точка 2 Објава 02/2021 давање под зак...
Цена: 1,929 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
17.01.2022 13:50:00

Точка 2.Објект на КП бр.340, Објект-1, Површина–118 м2, Кат- ПР, Стан- 1, Право–Сопственост

Точка 1 од Објава 02/2021 давање под закуп
...
Цена: 1,929 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
17.01.2022 13:20:00

Точка 1.Објект на КП бр.340, Објект-1, Површина–118 м2, Кат- ПР,Стан- 1, Право–Сопственост

Објава 02/2021 давање под закуп
Објава 02/2021 давање под закуп
Цена: 1,288 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
16.01.2022 12:20:00

Точка 3Објект на КП бр.340, Објект-1, Намена–A1-1 станбени куќи со дворови-самостојни, Површина–38 м2, Место&ndash...

Објава 02/2021 давање под закуп
Објава 02/2021 давање под закуп
Цена: 1,929 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
16.01.2022 11:50:00

Точка 2.Објект на КП бр.340, Објект-1, Намена–A1-1 станбени куќи со дворови-самостојни, Површина–118 м2, Место&nda...

Објава 02/2021 давање под закуп
Објава 02/2021 давање под закуп
Цена: 1,929 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
16.01.2022 11:20:00

Точка 1.Објект на КП бр.340, Објект-1, Намена–A1-1 станбени куќи со дворови-самостојни, Површина–118 м2, Место&nda...