sort
Објава 02/2021 давање под закуп
Објава 02/2021 давање под закуп
Цена: 1,288 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
16.01.2022 12:20:00

Точка 3Објект на КП бр.340, Објект-1, Намена–A1-1 станбени куќи со дворови-самостојни, Површина–38 м2, Место&ndash...