Внесување на точни лични податоци

Задолжително е внесувањето на точни лични податоци. За давање на лажни лични податоци одговорноста ќе биде на Ваш товар.

Заштита на лична лозинка

Вие сте одговорни за одржување на Вашето корисничко име и лозинка, и ја превземате одговорноста  за сите активности или евентуални штети кои може да се јават од Вашиот профил.

Ако имате причина да верувате дека некој го користи Вашиот профил без дозвола, треба да контактирате со општината како надлежен орган, а во спротивно општината не е одговорна за било каква штета заради евентуалната злоупотреба.

За техничка подршка ве молиме поставете прашање на contact@zels.org.mk ,за прашања поврзани со аукцијата,текот на аукцијата или правна консултација поврана со аукцијата обратете се лично до органот кој ја објавува аукцијата.