За техничка подршка ве молиме поставете прашање на contact@zels.org.mk ,за прашања поврзани со аукцијата,текот на аукцијата или правна консултација поврана со аукцијата обратете се лично до органот кој ја објавува аукцијата.